بک‌اند و فرانت‌اند در توسعه‌ی وباحمد طحانی

توسعه‌دهنده وب بیشتر از نوع بک‌اند، عاشق یادگیری